در صورتیکه پس از خرید اشتراک، اکانت شما تمدید نشد، از حساب کاربری خود خارج شوید و مجدد وارد شوید مشکل برطرف می شود.

باکس آفیس

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$15M
 • فروش کل $61M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $19M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$7.2M
 • فروش کل $77M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$4.8M
 • فروش کل $21M
 • هفته اکران 9
 • فروش اخرهفته$3.8M
 • فروش کل $627M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $68M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$2.4M
 • فروش کل $12M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.4M
 • فروش کل $40M
 • هفته اکران 9
 • فروش اخرهفته$2.1M
 • فروش کل $320M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$2M
 • فروش کل $115M